Wyróżnia nas potwierdzona jakość: ISO9001 cjU, Akredytacja Kuratorium Oświaty
Szukaj nas w mediach społecznościowych

Szkolenie ADR

Example Of About Us Page

adr_www


KURS PODSTAWOWY

Organizujemy kurs podstawowy ADR, który jest wymaganym niezbędnym minimum w przypadku przewozów materiałów niebezpiecznych. Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie kierowców do bezpiecznej pracy z towarami stanowiącymi poważne zagrożenie zdrowia i życia – samych kierowców, jak również innych uczestników ruchu.

Szkolenie podstawowe ADR przeznaczone jest dla osób, które:

– ukończyły 21. rok życia,
– spełniają wymagania Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o ruchu drogowym.

Zakres tematyczny szkolenia podstawowego ADR obejmuje m.in.:

– ogólne wymagania związane z przewozem materiałów niebezpiecznych,
– najważniejsze typy zagrożeń,
– obowiązki kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne,
– zapobieganie oraz stosowanie środków bezpieczeństwa w razie występowania określonych zagrożeń,
– postępowanie w razie zaistnienia wypadku podczas przewozu materiałów niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy,
– zakazy ładowania razem określonych grup towarów niebezpiecznych,
– zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną, karną i administracyjną.

Szkolenie podstawowe ADR dla kierowców trwa co najmniej 24 godziny lekcyjne. Ukończenie kursu pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego.


Transport ADR w CYSTERNIE

Celem kursu specjalistycznego na cysterny jest odpowiednie przygotowanie kierowców do obowiązków związanych z przewozem drogowych materiałów niebezpiecznych w cysternach. Istotą szkolenia jest również uświadomienie istniejących zagrożeń oraz przekazanie wiedzy pozwalającej na podjęcie czynności zapobiegawczych oraz niezbędnych działań po zaistniałym wypadku.

Zakres tematyczny podejmowany podczas zajęć dotyczy m.in.:

– ogólnych wiadomości związanych z systemami napełniania i opróżniania cystern,
– zachowania się pojazdów na drodze podczas przewozu materiałów niebezpiecznych,
– szczególnych wymagań obowiązujących cysterny,
– dodatkowych przepisów, ze szczególnym naciskiem na użytkowanie pojazdów w zakresie posiadania świadectw dopuszczenia pojazdów do ruchu, odpowiednie oznakowanie tablicami i naklejkami.

Szkolenie specjalistyczne ADR obejmujące przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach trwa nie mniej niż 16 godzin lekcyjnych.


Egzamin po kursie podstawowym ADR

Egzamin przyjmuje formę testu pisemnego i odbywa się na naszych salach wykładowych. Składa się z 30 pytań – każdy z kursantów ma 60 minut na udzielenie odpowiedzi. Egzamin uznaje się za pozytywny, jeśli udzielono prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 20 pytań.


Ceny szkolenia:
Kurs podstawowy – 550,00 zł
Kurs przewóz w cysternie – 450,00 zł
Kurs podstawowy + cysterny – 900,00 zł
Dla kursantów AUTOM zniżka!
Informacje: 54 232 38 02.