Obecnie jesteśmy jedyną szkołą z powiatu włocławskiego, która posiada uprawnienia do kształcenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy.

Szkolenie objęte jest akredytacją kujawsko-pomorskiego kuratorium oświaty

Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

- psychologii,
- metodyki nauczania,
- prawa o ruchu drogowym,
- techniki kierowania i obsługi pojazdu,
- bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zasad prowadzenia ośrodków szkolenia,
- praktyka instruktorska.
 Zajęcia odbywają się w ustalonych terminach z grupą.

Zajęcia prowadzą:

- Kierownik OSK z 20 letnim doświadczeniem,

- Instruktor praktycznej nauki jazdy kat.: A,B,BE,C,CE,D,DE,T

- Inspektor transportu drogowego (dla szkoleń kat. C,CE,D),

- Instruktor Techniki Jazdy,

- Psycholog transportu drogowego,

- Instruktor z uprawnieniami egzaminatora WORD,


UWAGA !  Sprawdź w czy w innej szkole obowiązują zajęcia na obiekcie ODTJ !!!

W ramach kursu, jeden dzień szkoleniowy musi odbyć się w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy! Zajęcia praktyczne prowadzą licencjonowani instruktorzy techniki jazdy.


WYMAGANIA:
- nie karany wyrokiem sądu za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
- posiadanie , przez okres co najmniej 2 lat  uprawnień do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem kat A,B,T,
- odpowiedni stan zdrowia,
.
DOKUMENTY:
- zapytanie o niekaralności,
- orzeczenie lekarskie,
- orzeczenie psychologiczne,
- kserokopia posiadanego prawo jazdy
.
UPRAWNIENIA:
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę uprawnienia do nauczania kandydatów na kierowców i kierowców na kursach prawa jazdy, w kategoriach zgodnych z posiadanymi uprawnieniami,
.
OPŁATA ZA SZKOLENIE:
Kurs podstawowy (kat. "B") - 3490,00
Kurs uzupełniające - 2200,00
OSK AUTOM PROWADZI SZKOLENIA NA KAT.: AM, A1, A2, A, B1, B, BE
 
Free business joomla templates